Posebna aplikacijska tehnologija AM: Interreg omrežje za izobraževanje in hitro izdelavo prototipov

Skupni izziv: Dve visokotehnološki lokaciji Ljubljanske regije in Tehnološkega parka Beljak si močno prizadevata postati  prepoznavni tako na nadregionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. Zaradi geografske bližine bi medregijsko  sodelovanje predstavljalo veliko prednost pri povečanju števila akterjev (in s  tem doprineslo k doseganju kritične mase). Prav takšno priložnost vidimo v sodelovanju na področju tehnologije AM (aditivna proizvodnja).

Glavni cilj projekta in medregijskega sodelovanja je vzpostaviti skupno tehnološko platformo AM tehnologij, in s tem močno okrepiti konkurenčnost, raziskave in inovacije obeh regij.

Sprememba: Izvedbo projekta ASAM bo sodelovanje obeh regij na prednostnem področju “Aditivna proizvodnja AM” dvignila na višjo strokovno raven, vzpostavljena pa bo tudi skupna čezmejna platforma AM. Srednjeročni cilj je razviti makroregijo Slovenije, Avstrije, Severne Italije, Hrvaške) v vodilno regijo za tehnologije AM v evropskem  prostoru.

Glavni dosežki: 1) ustvariti bazo znanja: (a) prikazati kompetence v projektnem konzorciju, (b) povezati potencialne partnerje v makroregiji, (2) izgraditi potrebno Infrastrukturo v obliki treh realnih laboratorijev in enega virtualnega laboratorija, (3) oblikovanje skupnega poslovnega modela za zagotavljanje dolgoročnega/vzdržnega delovanja.

Projekt bo koristil MSP, za poklicno usposabljanje, študente, raziskovalce, širšo javnost in projektni konzorcij.

Načrtovani pristop: Projekt ustvarja nekaj novega z (1) vzpostavitvijo skupnega razumevanja možnosti in prednosti drugih projektnih partnerjev in možnosti, ki so njim na razpolago, (2) izgradnjo nove infrastrukture 3 realnih laboratorijev kot tudi virtualnega čezmejnega laboratorija FabLab, in (3) oblikovanje skupnega poslovnega modela in z vzpostavitvijo storitvenih procesov.

Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz komplementarnosti nabora kompetenc, dobrega nabora  znanj in ustvarjanje tržne priložnosti.